Kolejne naloty USA i Holandii na pozycje IS w rejonie obleganego Kobane

Naloty na cele położone na północ i południe od miasta przeprowadziły amerykańskie bombowce i myśliwce. Trafione zostało m.in. stanowisko ogniowe oraz stanowisko kierowania i dowodzenia; ponadto zniszczone zostały trzy ciężarówki

Sa­mo­lo­ty USA i Ho­lan­dii trzy­krot­nie ata­ko­wa­ły też w po­zy­cje is­la­mi­stów w po­bli­żu irac­kich miast Tal Afar (pro­win­cja Ni­ni­wa, na pół­no­cy) oraz Hit (pro­win­cja Al-An­bar w środ­ko­wej czę­ści kraju) – do­da­no. Ude­rze­nia tra­fi­ły w sumie trzy nie­wiel­kie jed­nost­ki sił IS oraz znisz­czy­ły po­jazd pan­cer­ny.
Walki w Kobane

Kobane, Isis czeczeński dowódca zabity przez kurdyjskie siły YPG

Po­nad­to siły USA „prze­pro­wa­dzi­ły wiele zrzu­tów, aby na proś­bę rządu Iraku pomóc w za­opa­trze­niu irac­kich sił bez­pie­czeń­stwa”. Zrzu­ty koło mia­sta Baj­dżi w pół­noc­nym Iraku, ok. 200 km na pół­noc od Bag­da­du, za­wie­ra­ły ponad 7 tys. racji żyw­no­ścio­wych, bli­sko 8 tys. li­trów wody pit­nej oraz 8 ton amu­ni­cji. Rejon Baj­dżi, w któ­rym znaj­du­je się naj­więk­sza w Iraku ra­fi­ne­ria ropy, kon­tro­lo­wa­ny jest przez siły irac­kie, ale IS nadal „pro­wa­dzi tam dzia­ła­nia” – po­da­no w ko­mu­ni­ka­cie.

Po­mi­mo na­lo­tów pro­wa­dzo­nych już od dwóch ty­go­dni przez siły do­wo­dzo­nej przez USA ko­ali­cji mię­dzy­na­ro­do­wej bo­jow­ni­cy IS za­cie­śnia­ją pier­ścień okrą­że­nia wokół Ko­ba­ne. W nocy z piąt­ku na so­bo­tę dżi­ha­dy­ści pró­bo­wa­li po raz ko­lej­ny do­stać się do cen­trum mia­sta, ale kur­dyj­scy bo­jow­ni­cy od­par­li ich atak. Od wej­ścia do Ko­ba­ne w po­nie­dzia­łek is­la­mi­ści za­ję­li 40 proc. tej kur­dyj­skiej en­kla­wy. W pią­tek siły IS zdo­by­ły sie­dzi­bę szta­bu ge­ne­ral­ne­go obroń­ców.

Bitwa o Kobane

Od po­cząt­ku ofen­sy­wy IS w po­bli­żu Ko­ba­ne 16 wrze­śnia zgi­nę­ło ok. 550 ludzi, w tym 20 kur­dyj­skich cy­wi­lów, 300 is­la­mi­stów i 225 kur­dyj­skich bo­jow­ni­ków – po­da­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka, które dys­po­nu­je sie­cią in­for­ma­to­rów w róż­nych czę­ściach Syrii. W toku ofen­sy­wy z mia­sta i oko­lic ucie­kło ok. 300 tys. osób; 200 tys. zna­la­zło schro­nie­nie w są­sied­niej Tur­cji.

We­dług spe­cjal­ne­go wy­słan­ni­ka ONZ do Syrii Staf­fa­na de Mi­stu­ry w mie­ście prze­by­wa jesz­cze ok. 700 cy­wi­lów, głów­nie osób star­szych, a ok. 10-13 tys. ze­bra­ło się przy gra­ni­cy z Tur­cją. Jeśli mia­sto zo­sta­nie za­ję­te przez is­la­mi­stów, naj­pew­niej doj­dzie tam do ma­sa­kry – ostrzegł.

Ko­ba­ne ma zna­cze­nie stra­te­gicz­ne ze wzglę­du na swe po­ło­że­nie – zdo­by­wa­jąc je, is­la­mi­ści uzy­ska­li­by bez­po­śred­ni do­stęp do oku­po­wa­nych przez sie­bie pro­win­cji Alep­po i Ar-Rak­ka na wscho­dzie Syrii, a także kon­tro­lo­wa­li­by 400-ki­lo­me­tro­wy od­ci­nek li­czą­cej ok. 900 km gra­ni­cy sy­ryj­sko-tu­rec­kiej.

źródło: PAP

Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.