Malezyjski samolot pasażerski rozbił się na Ukrainie przy granicy z Rosją. Został zestrzelony

Malezyjski samolot pasażerski zestrzelony nad Ukrainą i RosjaZestrzelony samolot to boeing 777. Na podkładzie samolotu było 295 osób. Malezyjski samolot zniknął z radarów na wysokości 10 km.  Doradca szefa MSW Ukrainy: Malezyjski samolot został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze

Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych rozbił się dziś późnym popołudniem na terytorium Ukrainy, niedaleko od granicy z Rosją – podała agencja Interfax powołując się na źródła lotnicze. Na pokładzie samolotu znajdowało się 295 osób.

Samolot leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. 50 kilometrów przed wejściem w rosyjską przestrzeń powietrzną zaczął się zniżać. Źródła w ukraińskiej milicji poinformowały, że spadł w okolicach miasta Szachtarsk w obwodzie donieckim.

Amatorskie nagranie z miejsca katastrofy

„Ukraińska Prawda”: Samolot zestrzelony

Według informatorów gazety internetowej „Ukraińska Prawda” kontakt z samolotem utracono o godzinie 16.20 czasu lokalnego (godz. 15.20 w Polsce). „Ukraińska Prawda” pisze, że według jej źródeł maszyna została zestrzelona.

Doradca szefa MSW Ukrainy Andriej Łysenko również podał, że malezyjski samolot został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze. Niedawno Łysenko informował, że separatyści dysponują bronią przeciwlotniczą.

Malezyjski samolot pasażerski zestrzelony nad Ukrainą i Rosja

„Takie rakiety posiadają tylko wielkie armie świata”

Major Mi­chał Fi­szer stwier­dził na an­te­nie TVN 24, że pro­ro­syj­scy se­pa­ra­ty­ści nie po­sia­da­ją po­ci­sków, które by­ły­by w sta­nie ze­strze­lić taki sa­mo­lot. – Ra­kie­ty da­le­kie­go za­się­gu zie­mia-po­wie­trze są w po­sia­da­niu tylko wiel­kich armii świa­ta i nie są do­stęp­ne na czar­nym rynku. Tylko takie po­ci­ski by­ły­by w sta­nie ze­strze­lić sa­mo­lot na po­dob­nej wy­so­ko­ści – mówił Fi­szer.

– Mogła to być ro­syj­ska lub ukra­iń­ska ra­kie­ta lot­ni­cza. Takie ze­sta­wy uży­wa­ne są przez naj­więk­sze kraje świa­ta – za­zna­czył major. Jego zda­niem można omył­ko­wo ze­strze­lić sa­mo­lot pa­sa­żer­ski. – Nie­wy­klu­czo­ne, że od­po­wie­dzial­ni za tra­ge­dię są bądź Ukra­iń­cy, bądź Ro­sja­nie. Ale na pewno ze­strze­le­nie było omył­ko­we. Nikt nie chciał­by ze­strze­lić po­dob­ne­go sa­mo­lo­tu – za­zna­czył Fi­szer na an­te­nie TVN 24.

We­dług in­for­ma­to­rów ga­ze­ty in­ter­ne­to­wej „Ukra­iń­ska Praw­da” kon­takt z sa­mo­lo­tem utra­co­no o go­dzi­nie 16.20 czasu lo­kal­ne­go (godz. 15.20 w Pol­sce). „Ukra­iń­ska Praw­da” pisze, że we­dług jej źró­deł ma­szy­na zo­sta­ła ze­strze­lo­na.

W ob­wo­dzie do­niec­kim trwa­ją walki mię­dzy ukra­iń­ski­mi si­ła­mi rzą­do­wy­mi a pro­ro­syj­ski­mi se­pa­ra­ty­sta­mi.

Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

4 thoughts on “Malezyjski samolot pasażerski rozbił się na Ukrainie przy granicy z Rosją. Został zestrzelony”

 1. Sam ukraiński rząd oficjalnie zamknął przestrzeń powietrzną nad Doniecką i Ługańską Republiką Ludową od dniu 8 lipca br. co zostało mocno zasygnalizowane po tym gdy ukraiński samolot wojskowy Su-25 zbombardował miejscowość Śnieżnoje gdzie zginęło 11 cywili. Wtedy to powołując się na fakt zamknięcia przestrzeni powietrznej w tym obszarze ukraińskie władze oskarżyły Rosjan o prowokację polegającą na zbombardowaniu przez ich lotnictwo miejscowości Śnieżnoje. Kłamstwo wyszło na jaw po tym gdy zestrzelono jeden z samolotów jakie w tym czasie w okolicach Śnieżnoje wykonywały misje bojowe. Tym samolotem był Su-25 należący do ukraińskich sił zbrojnych.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 2. A co on tam robił jak przestrzen powietrzna jest zamknieta?????

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Przestrzeń była otwarta dopiero po zestrzeleniu została zamknięta…

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 3. Wydaje mi się że to separatyści mogli zestrzelić samolot myśląc że to Ukraiński

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.