NATO wysyła samolot AWACS nad Polskę a USA myśliwce F-16

samolot AWACS będzie latał nad PolskąSamolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia AWACS będzie latał nad Polską i Rumunią w celu wsparcia monitorowania kryzysu na Ukrainie – poinformowało dziś NATO. Zgodę na te loty wyrazili ambasadorowie państw NATO.

Obecność samolotu systemu AWACS (ang. Airborne Warning and Control System) pozwala wojsku na zwiększenie możliwości rozpoznania systemów radiolokacyjnych oraz precyzyjne wykrywanie celów na dużych i bardzo małych wysokościach.

samolot AWACS będzie latał nad Polską

Samolot AWACS będzie latał nad Polską

W ten sposób wdrażana jest w życie część wojskowa wspólnych ustaleń ambasadorów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zdecydowali oni, że konieczny jest ściślejszy monitoring sytuacji w związku z wydarzeniami na Krymie.

Kwatera główna zastrzegła, że wszystkie loty rozpoznawcze będą odbywać się wyłącznie na terytorium Sojuszu.

Do patrolowania przestrzeni powietrznej wykorzystywane będą NATO-wskie samoloty AWACS stacjonujące w bazach w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

O konieczności wspólnych działań ambasadorowie Sojuszu zdecydowali już w ubiegłym tygodniu na zwołanej przez Polskę naradzie w ramach artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Wtedy jednak nie informowano o szczegółach. Wiadomo było jedynie, że wspólne uzgodnienia zostaną przekazane wojskowym, którzy przygotują plan działań.

Teraz poinformowano, że zapadła decyzja o powietrznych patrolach.

samolot AWACS będzie latał nad Polską

 

AWACS – (ang. Airborne Warning and Control System – Lotniczy System Ostrzegania i Kontroli). W skład systemu wchodzą m.in. odpowiednio zaadaptowane samoloty dozoru radiolokacyjnego dalekiego zasięgu, przede wszystkim E-3 Sentry.

AWACS jest używany przez siły NATO, USAF (lotnictwo wojskowe USA), RAF (brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne) oraz lotnictwo Francji, Arabii Saudyjskiej i Japonii.

Również Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej posiadają samoloty typu AWACS, noszące nazwę Berijew A-50, stacjonujące w 2457. Bazie Wykorzystania Bojowego Samolotów Wykrywania Radiolokacyjnego Dalekiego Zasięgu w bazie lotniczej Iwanowo-Siewiernyj.

źródło: wikipedia.org

Polska zacieśnia współprace wojskową z USA

Wczo­raj do Pol­ski przy­był ze­spół przy­go­to­waw­czy Sił Po­wietrz­nych USA. Do czwart­ku po­trwa roz­miesz­cze­nie ame­ry­kań­skiej jed­nost­ki – sa­mo­lo­tów F-16 oraz trans­por­to­wych, a także per­so­ne­lu – usta­li­li w roz­mo­wie te­le­fo­nicz­nej mi­ni­ster obro­ny To­masz Sie­mo­niak i se­kre­tarz obro­ny USA Chuck Hagel.

USA wysyła nad Polskę samoloty F-16

O nie­dziel­nej roz­mo­wie Sie­mo­nia­ka z sze­fem obro­ny USA po­in­for­mo­wa­ły służ­by pra­so­we pol­skie­go re­sor­tu obro­ny. Roz­mo­wa do­ty­czy­ła za­cie­śnie­nia pol­sko-ame­ry­kań­skiej współ­pra­cy woj­sko­wej. Przy­lot 12 ame­ry­kań­skich my­śliw­ców F-16 na ćwi­cze­nia do Pol­ski za­po­wie­dzie­li w czwar­tek, 6 marca w War­sza­wie: Sie­mo­niak i am­ba­sa­dor USA Ste­phen Mull.

Mi­ni­ster i se­kre­tarz obro­ny usta­li­li, że "od nie­dzie­li do czwart­ku bę­dzie trwać roz­miesz­cze­nie jed­nost­ki ame­ry­kań­skich sił po­wietrz­nych w Pol­sce". "Obej­mie ono sa­mo­lo­ty wie­lo­za­da­nio­we F-16, sa­mo­lo­ty trans­por­to­we i per­so­nel. Ze­spół przy­go­to­waw­czy Sił Po­wietrz­nych USA przy­był już na te­ry­to­rium Pol­ski" – po­da­no w ko­mu­ni­ka­cie MON.

Wcze­śniej Hagel po­in­for­mo­wał, że pod­czas kry­zy­su na Ukra­inie Stany Zjed­no­czo­ne zwięk­szą pomoc mi­li­tar­ną dla swych so­jusz­ni­ków w NATO, w tym dla Pol­ski i kra­jów bał­tyc­kich.

W 2018 r. w Re­dzi­ko­wie zo­sta­ną roz­miesz­czo­ne ele­men­ty eu­ro­pej­skiej czę­ści ame­ry­kań­skie­go systemu obro­ny prze­ciw­ra­kie­to­wej. W Pol­sce mają się zna­leźć po­ci­ski SM-3 w naj­now­szej wer­sji Block IIA.

źródło: interia.pl

Wspomóż nasz rozwój i Udostępnij:

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o