Niemcy: burze przeszły nad północnym zachodem kraju

Przez Niemcy przeszły ogromne burzeGwałtowne burze z ulewami i silnymi podmuchami wiatru przeszły nad północno-zachodnią częścią Niemiec. Port lotniczy w Duesseldorfie zawiesił czasowo działalność. Według najnowszych danych, zginęło pięć osób.

 


Trzech mężczyzn straciło życie w Duesseldorfie. Szukali schronienia przed niepogodą w szopie, na którą chwilę później spadło drzewo – podała niemiecka straż pożarna.

W Ko­lo­nii w wy­ni­ku ude­rze­nia pio­ru­na wy­so­kie na 20 me­trów drze­wo pękło na dwie czę­ści, przy­gnia­ta­jąc ro­we­rzy­stę. 50-let­ni męż­czy­zna od­niósł cięż­kie ob­ra­że­nia i zmarł na miej­scu wy­pad­ku. W Essen zgi­nął pra­cow­nik służb oczysz­cza­nia mia­sta.

Szcze­gól­nie mocno ucier­piał Du­es­sel­dorf – sto­li­ca landu Pół­noc­na Nad­re­nia-West­fa­lia. Wi­chu­ra wy­ry­wa­ła z ko­rze­nia­mi drze­wa, które uszka­dza­ły za­par­ko­wa­ne na uli­cach sa­mo­cho­dy. Wiele ulic w mie­ście było nie­prze­jezd­nych. Do­szło do przerw w do­sta­wach prądu. Z po­wo­du uszko­dze­nia trak­cji elek­trycz­nej prze­sta­ły kur­so­wać tram­wa­je i szyb­ka kolej miej­ska – podał Spie­gel On­li­ne.

Na lot­ni­sku w Du­es­sel­dor­fie na go­dzi­nę wstrzy­ma­no ruch. Na te­re­nie całej Nad­re­nii wła­dze nie­miec­kich kolei DB za­wie­si­ły kur­so­wa­nie po­cią­gów. Prze­sta­ła też dzia­łać sieć te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej.

Póź­nym wie­czo­rem front burz prze­su­nął się na wschód w kie­run­ku Dol­nej Sak­so­nii i Bremy.

Burze, ulewy i wi­chu­ry wy­stą­pi­ły po re­kor­do­wych tem­pe­ra­tu­rach. W wielu re­gio­nach Nie­miec ter­mo­me­try po­ka­zy­wa­ły w po­nie­dzia­łek 34 stop­nie. W ba­war­skim Kit­zin­gen ter­mo­me­try po­ka­za­ły w po­nie­dzia­łek 36,7 stop­nia. Do­tych­cza­so­wy re­kord tem­pe­ra­tu­ry w pierwszej de­ka­dzie czerw­ca wy­no­sił w Niem­czech 35,5 stop­nia (3 czerw­ca 1947 roku we Frank­fur­cie nad Menem).

Przez Niemcy przeszły ogromne burze

źródło: Źródło: PAP  (jsch)

Wspomóż nasz rozwój i Udostępnij:

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o