Płonie rafineria koło Ługańska. Miasto bez prądu i wody

Nie ma prądu i bieżącej wody na większości obszaru kontrolowanego przez separatystów Ługańska we wschodniej Ukrainie; trwa ostrzał miasta liczącego ponad 400 tys. mieszkańców, płonie główna rafineria obwodu ługańskiego

Siły ukraińskie próbują pokonać prorosyjskich rebeliantów i nie ma śladu zawieszenia broni mimo nowych okoliczności w związku z czwartkową katastrofą malezyjskiego samolotu pasażerskiego na terytorium kontrolowanym przez separatystów. Najprawdopodobniej zestrzelony rakietą ziemia-powietrze samolot z 298 osobami na pokładzie spadł na wschodzie Ukrainy; wszyscy zginęli.

Rosyjskie media poinformowały o pożarze rafinerii w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim. Przyczyna pożaru nie jest jasna. O płonącej rafinerii informował również polski serwis Biznes Alert.

Ługańsk bez wody i prądu

Wody i elek­trycz­no­ści bra­ku­je nie­mal w całym Łu­gań­sku, co in­for­mu­ją­ce o tym ro­syj­skie media łączą z uszko­dze­nia­mi wy­wo­ła­ny­mi ostrza­łem przez siły ukra­iń­skie; wy­mia­na ognia trwa i dla­te­go nie można usu­nąć awa­rii. W Łu­gań­sku w ostat­nim cza­sie zgi­nę­ło 44 cy­wi­lów, a ran­nych zo­sta­ło 215 – po­da­ły wła­dze ob­wo­du łu­gań­skie­go, nie pre­cy­zu­jąc, o jaki okres cho­dzi. Za­strze­gły, że nie uwzględ­nio­no ofiar i znisz­czeń z piąt­ku.

Eks­plo­zje były też sły­sza­ne w nocy w rów­nież kon­tro­lo­wa­nym przez se­pa­ra­ty­stów Do­niec­ku. Strze­la­ni­nę sły­chać także wokół do­niec­kie­go lot­ni­ska.

Rosja za­anek­to­wa­ła w marcu Pół­wy­sep Krym­ski i, jak pisze BBC, jest oskar­ża­na o uzbra­ja­nie ukra­iń­skich re­be­lian­tów, a nawet wy­sy­ła­nie re­gu­lar­nych od­dzia­łów do Do­niec­ka i Łu­gań­ska, czemu Mo­skwa za­prze­cza.

Od po­ło­wy kwiet­nia, gdy siły ukra­iń­skie roz­po­czę­ły ope­ra­cję prze­ciw­ko pro­ro­syj­skim se­pa­ra­ty­stom we wschod­niej Ukra­inie, w re­gio­nie zgi­nę­ło ponad 1000 osób, dzie­siąt­ki ty­się­cy opu­ści­ły re­gion.

BBC przy­po­mi­na, że obie stro­ny dys­po­nu­ją cięż­ką bro­nią, jak wy­rzut­nie po­ci­sków ra­kie­to­wych i czoł­gi.

Ługańsk Ukraina płonie rafineria

źródło: PAP (bp;JS)
Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.