Rosja przygotowuje się do wielkiej wojny?

Rosja przygotowuje się do wielkiej wojny“To największy z organizowanych w ostatnich latach tzw. niezapowiedziany sprawdzian gotowości bojowej” – tak Ośrodek Studiów Wschodnich określa działania wojskowe na Dalekim Wschodzie Rosji. 19 września rozpoczęły się tam strategiczne ćwiczenia “Wschód-2014”. Naukowcy z OSW twierdzą, że rozkręcona przez Kreml spirala militaryzacji mogła osiągnąć już “punkt, od którego nie ma odwrotu”. Rosnące wydatki na armię mogą świadczyć o tym, że Rosja szykuje się do regularnej wojny.

Ćwiczenia na wschodzie Rosji to “przedsięwzięcie wyróżniające się długotrwałością oraz wielkością zaangażowanych sił i środków”. OSW porównuje je z największymi ćwiczeniami armii sowieckiej. Według oficjalnych danych, w przedsięwzięciu bierze udział 155 tys. żołnierzy (w tym 6,5 tys. rezerwistów), ok. 8 tys. jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego (w tym 1,5 tys. czołgów i 4 tys. bojowych wozów opancerzonych, 632 samoloty i śmigłowce oraz 84 okręty i jednostki pomocnicze.

Jak czytamy w raporcie OSW, “ćwiczenia odbywają się na 14 poligonach lądowych, a uczestniczy w nich większość związków operacyjnych i taktycznych wszystkich rodzajów wojsk i służb (…)”. Scenariusz zakłada regularne starcie zbrojne z siłami hipotetycznego przeciwnika – Stanów Zjednoczonych i Japonii oraz Chin.

Rosja przygotowuje się do wielkiej wojny

Analiza OSW zwraca uwagę, że w europejskiej części Rosji i Arktyce mają miejsce też inne duże przedsięwzięcia sił zbrojnych, w których bierze udział ponad 200 tys. żołnierzy oraz kilka tysięcy wozów bojowych, kilkaset samolotów i śmigłowców i około setki okrętów.

Kosz­ty rosną

Ak­tyw­no­ści armii ro­syj­skiej to­wa­rzy­szą ujaw­nio­ne wstęp­ne in­for­ma­cje o kształ­tu ro­syj­skie­go bu­dże­tu na lata 2015–2017. Wy­ni­ka z nich, że wy­dat­ki na cele woj­sko­we w 2015 roku mają osią­gnąć war­tość 4,0 proc. PKB (wobec 3,5 proc PKB w 2014). Zwięk­szą się re­al­nie o ponad 10 proc. Ana­li­ty­cy ośrod­ka zwra­ca­ją jed­no­cze­śnie uwagę na coraz bar­dziej in­ten­syw­ną kam­pa­nię in­for­ma­cyj­ną gło­szą­cą, że Rosja musi się bro­nić przed agre­sją Za­cho­du.

Jakie mogą być kon­se­kwen­cje ob­ser­wo­wa­nych przy­go­to­wań do wojny? W naj­gor­szym wy­pad­ku to “roz­pę­ta­nie przez Mo­skwę wojny na zde­cy­do­wa­nie więk­szą skalę niż dzia­ła­nia ob­ser­wo­wa­ne w 2008 roku w Gru­zji i obec­nie na Ukra­inie” – czy­ta­my w ana­li­zie OSW.

Rosja przygotowuje się do wielkiej wojny

Ob­ser­wo­wa­na od 2007 roku po­stę­pu­ją­ca mi­li­ta­ry­za­cja pań­stwa ro­syj­skie­go budzi nie­po­kój ba­da­czy. “Za coraz bar­dziej upraw­nio­ną na­le­ży uznać tezę, że roz­krę­co­na w Rosji w ostat­nich la­tach spi­ra­la mi­li­ta­ry­za­cji osią­gnę­ła już punkt kry­tycz­ny, od któ­re­go nie ma od­wro­tu, bądź się do ta­kie­go punk­tu zbli­ża, a rzą­dzą­ca w Mo­skwie ekipa stała się w dużej mie­rze za­kład­nicz­ką wła­snej po­li­ty­ki.”

Rosja przygotowuje się do wielkiej wojny

Wzrost ak­tyw­no­ści armii ro­syj­skiej oraz wy­dat­ków na cele woj­sko­we może fak­tycz­nie do­pro­wa­dzić do roz­po­czę­cia przez Mo­skwę re­gu­lar­nej wojny – zwra­ca uwagę OSW.

Rosja przygotowuje się do wielkiej wojny

źródło: onet.pl (MWL)

Wspomóż nasz rozwój i Udostępnij:

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Jan Kowalski Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Jan Kowalski
Gość
Jan Kowalski

Zapraszam do oglądania seri filmów pt. Przetrwać Apokalipsę. Odcinek 41, Bunkier w Inverness tutaj: http://youtu.be/j6tZ8zl9_f4