Separatyści w najbliższych godzinach uderzą na Debalcewe i Mariupol

Oddziały prorosyjskich separatystów w międzyczasie gdy trwa zawieszenie broni szykują się do uderzenia na ukraińskie siły rządowe w okolicach miast Debalcewe i Mariupol w obwodzie donieckim.

Według danych operacyjnych wojska rosyjsko-terrorystyczne gromadzą siły do dalszych działań ofensywnych na kierunku debalcewskim i mariupolskim

Coraz więcej sprzętu wojskowego przekracza granicę Rosji

Przez kontrolowane przez separatystów przejścia graniczne aktywnie przerzucana jest z Rosji na Ukrainę broń, amunicja i paliwo. W regionie, w którym działają rebelianci, zauważono większą liczbę czołgów, transporterów opancerzonych oraz wyrzutni rakietowych Grad i Uragan.

Z położonego na północny wschód od Doniecka miasta Debalcewe wywożona jest ludność cywilna. W sobotę obowiązuje tam porozumienie o wstrzymaniu ognia.

Ostatniej doby w walkach z separatystami zginęło pięciu, a rannych zostało 26 ukraińskich żołnierzy.

OBWE domaga się swobodnego dostępu do granicy ukraińsko-rosyjskiej

Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny Or­ga­ni­za­cji Bez­pie­czeń­stwa i Współ­pra­cy w Eu­ro­pie (OBWE) Lam­ber­to Zan­nier wy­stą­pił w so­bo­tę z po­stu­la­tem za­pew­nie­nia jej nie­skrę­po­wa­ne­go do­stę­pu do całej gra­ni­cy ukra­iń­sko-ro­syj­skiej.

– W prze­ciw­nym razie bę­dzie­my usta­wicz­nie mieli do czy­nie­nia z do­sta­wa­mi broni lub po­gło­ska­mi o do­sta­wach broni. Pod­sy­cać to bę­dzie kon­flikt wciąż na nowo – po­wie­dział nie­miec­kie­mu dzien­ni­ko­wi „Die Welt” 61-let­ni wło­ski dy­plo­ma­ta, który stoi na czele OBWE od czerw­ca 2011 roku.

Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.