Ukraina separatyści przejmują komisariaty i rozdają brońSeparatyści przejmują komisariaty milicji w dwóch miastach Obwodu Donieckiego. Chodzi o Słowiańsk i Krasnyj Łyman. Niespokojnie jest też w samym Doniecku. W Sławiańsku bojownicy zajęli również lokalną siedzibę państwowej służby bezpieczeństwa.

Jak poinformowała agencja Interfax, nad siedzibą SBU została zatknięta rosyjska flaga. Deszczyca poinformował, że rozmawiał telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Reuters odnotowuje, że Rosja zaprzecza, jakoby wspierała bojowników, którzy zajęli budynki rządowe na wschodzie Ukrainy, „najwyraźniej ośmieleni aneksją Krymu”.

Ukraina separatyści przejmują komisariaty i rozdają broń

Separatyści przechwycili broń. Rozdają ją demonstrantom

Ukraińska milicja poinformowałą, że uzbrojeni, zamaskowani mężczyźni, którzy zajęli komendę milicji w Sławiańsku, przechwycili setki sztuk broni palnej i rozdają tę broń demonstrantom.

„Celem za­ję­cia ko­men­dy mi­li­cji było zdo­by­cie broni. Roz­da­ją tę broń uczest­ni­kom pro­te­stów w Sła­wiań­sku” – pod­kre­ślo­no w oświad­cze­niu, in­for­mu­jąc, że cho­dzi o co naj­mniej 400 sztuk broni krót­kiej i 20 sztuk broni au­to­ma­tycz­nej.

Wcze­snym po­po­łu­dniem w so­bo­tę ze Sła­wiań­ska na­de­szła wia­do­mość, że pro­ro­syj­scy bo­jow­ni­cy za­ję­li także gmach, w któ­rym mie­ści się lo­kal­na cen­tra­la pań­stwo­wej służ­by bez­pie­czeń­stwa. We­dług ukra­iń­skiej mi­li­cji gmach za­ję­ło ok. 20 uzbro­jo­nych ludzi z tej samej grupy, która wcze­śniej za­ję­ła ko­men­dę mi­li­cji.

Sze­fo­wa władz miej­skich, mer Nela Szte­pa po roz­mo­wie z na­past­ni­ka­mi po­in­for­mo­wa­ła, że ko­men­dę mi­li­cji za­ję­ła or­ga­ni­za­cja „Lu­do­wa Mi­li­cja Don­ba­su”. – Prze­pro­wa­dzi­łam z nimi roz­mo­wę i wy­ja­śni­li, że wy­stę­pu­ją prze­ciw­ko wła­dzy w Ki­jo­wie – po­wie­dzia­ła.

We­dług jej słów, na które po­wo­łu­je się agen­cja In­ter­fax-Ukra­ina, miesz­kań­cy mia­sta są bez­piecz­ni i nic im nie za­gra­ża.

Szef ukra­iń­skie­go MSW Arsen Awa­kow po­in­for­mo­wał na Fa­ce­bo­oku, że do Sła­wiań­ska wy­sła­no siły spe­cjal­ne. „Nasza re­ak­cja bę­dzie bar­dzo sta­now­cza, gdyż jest róż­ni­ca po­mię­dzy pro­te­stu­ją­cy­mi a ter­ro­ry­sta­mi” – na­pi­sał mi­ni­ster.

Ko­men­ta­rze do wy­da­rzeń na Ukra­inie na bie­żą­co po­ja­wia­ją się na ofi­cjal­nym pro­fi­lu Eu­ro­maj­da­nu na Twit­te­rze. Tym razem jego ad­mi­ni­stra­to­rzy po­sta­no­wi­li po­ka­zać po­ło­że­nie Sła­wiań­ska na mapie Ukra­iny.

Ukraina separatyści przejmują komisariaty i rozdają broń

źródło: onet.pl (bp)

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
antyeuropejczykapolak Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
antyeuropejczykapolak
Gość
antyeuropejczykapolak

Brawo macie swoje zdobywanie władzy metodami majdanu.
Wschód się budzi i bardzo dobrze. Trzeba było nie zakazywać używania jezyka rosyjskiego. Brawo putin.