USA – Naukowiec wyhodował wirusa grypy, który jest zdolny oszukać układ odpornościowy człowieka

H1N1 wyhodował wirusa grypyPracujący w USA japoński naukowiec potwierdził, że wyhodował w laboratorium wirusa grypy zdolnego uniknąć ataku układu odpornościowy człowieka, co od razu wywołało liczne kontrowersji

 

Eksperyment przeprowadził wirusolog Yoshihiro Kawaoka w jednym z ośrodków badawczych University of Wisconsin w Madison. W wypowiedzi dla AFP powiedział on, że udało się tak zmodyfikować jedno z białek wirusa grypy oznaczonego symbolem 2009H1N1, że zarazek ten potrafi oszukać ludzki układ immunologiczny.

Spe­cja­li­sta stwier­dził, że w skła­dzie tego drob­no­ustro­ju zna­le­zio­no miej­sca, które na to po­zwa­la­ją. Jed­no­cze­śnie skry­ty­ko­wał bry­tyj­ski dzien­nik „In­de­pen­dent”, który wie­trzy sen­sa­cję w jego ba­da­niach. Twier­dzi, że ich wy­mo­wa zo­sta­ła przez to pismo zma­ni­pu­lo­wa­na.

We­dług Ka­wa­oka głów­nym celem eks­pe­ry­men­tów było usta­le­nia je­dy­nie jakim groź­nym mu­ta­cjom może ulec wirus grypy 2009H1N1, by dzię­ki temu można było opra­co­wać prze­ciw­ko temu za­raz­ko­wi bar­dziej sku­tecz­ną szcze­pion­kę. Dodał, że wy­ni­ki swych badań przed­sta­wił Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) i zo­sta­ły one „do­brze przy­ję­te”.

Wirus H1N1 błęd­nie na­zy­wa­ny jest czę­sto świń­ską grypą, tym­cza­sem jest to tylko jedna z jego od­mian. Nie­któ­re z nich za­li­cza­ne są do tzw. pta­siej grypy.

Kon­tro­wer­sje wokół tego drob­no­ustro­ju są ko­lej­ny­mi jakie po­wsta­ły w ostat­nich la­tach. W 2012 r. po­ja­wi­ły się po­dej­rze­wa­na, że szcze­pion­ka prze­ciw­ko szcze­po­wi H1N1 z 2009 r. mogła po­wo­do­wać u dzie­ci nar­ko­lep­sję, cho­ro­bę po­wo­du­ją­ca nad­mier­ną sen­ność i na­pa­dy snu w ciągu dnia.

Prof. Lidia Bry­dak z Kra­jo­we­go Ośrod­ka ds. Grypy po­wie­dzia­ła, że w Pol­sce nie było tego pro­ble­mu, po­nie­waż szcze­pion­ka prze­ciw­ko gry­pie z 2009 r. nie była w na­szym kraju w ogóle sto­so­wa­na. Nasze mi­ni­ster­stwo zdro­wia nie zde­cy­do­wa­ło się wtedy na zakup tego pre­pa­ra­tu wła­śnie z obawy, że nie zo­stał on do­sta­tecz­nie prze­ba­da­ny.

Kon­tro­wer­sje budzą rów­nież pro­wa­dza­ne w la­bo­ra­to­rium ba­da­nia­mi nad in­ny­mi groź­ny­mi od­mia­na­mi wi­ru­sa grypy. W 2011 r. nie­za­leż­nie od sie­bie dwie grupy uczo­nych ho­len­der­skich oraz ame­ry­kań­sko-ja­poń­ska oznaj­mi­ły, że wy­ho­do­wa­ły w la­bo­ra­to­rium szczep wi­ru­sa H5N1, który może wy­wo­łać pan­de­mię grypy.

Mu­tant ten jest jedną z od­mian tzw. pta­siej grypy, którą wcze­śniej można było się za­ra­zić, ale wy­łącz­nie bez­po­śred­nio od za­ra­żo­nych pta­ków (po głę­bo­kim wde­chu za­wie­ra­ją­cym czą­stecz­ki za­raz­ka, które do­sta­ły się do płuc). Tym­cza­sem zmo­dy­fi­ko­wa­ny szczep H5N1 teo­re­tycz­nie może się prze­no­sić mię­dzy ludź­mi, co prze­te­sto­wa­no na tchó­rzo­fret­kach (gdy wirus po­tra­fi za­ata­ko­wać te zwie­rzę­ta, to jest duże ry­zy­ko, że może prze­no­sić się rów­nież na ludzi – przyp. red.).

Je­sie­nią 2011 r. Na­ro­do­wy Na­uko­wy Ko­mi­tet Do­rad­czy ds. Bio­bez­pie­czeń­stwa (NSABB) w USA sprze­ci­wiał się pu­bli­ka­cji szcze­gó­łów badań na ten temat. Oba­wia­no się, że wy­ni­ki eks­pe­ry­men­tów mogą wy­ko­rzy­stać bio­ter­ro­ry­ści do wła­snych prac nad wy­ho­do­wa­niem groź­ne­go za­raz­ka.

Potem ba­da­cze sami ogło­si­li mo­ra­to­rium na pro­wa­dze­nie eks­pe­ry­men­tów, by zmniej­szyć ry­zy­ko ewen­tu­al­ne­go wy­do­sta­nia się z la­bo­ra­to­riów groź­ne­go wi­ru­sa pta­siej grypy. Jed­nak w 2012 r. po­sta­no­wi­li opu­bli­ko­wać wy­ni­ki swych badań, po upew­nie­niu się, że „dane nie do­star­cza­ją in­for­ma­cji umoż­li­wia­ją­cych wy­ko­rzy­sta­nie ich w złych in­ten­cjach (…), co mo­gło­by na­ra­zić na nie­bez­pie­czeń­stwo zdro­wie pu­blicz­ne i bez­pie­czeń­stwo na­ro­do­we”.

H1N1 wyhodował wirusa grypy

źródło: PAP

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o