Rosyjskie samoloty przechwycone przez USAAmerykańskie i kanadyjskie myśliwce przechwyciły rosyjskie samoloty wojskowe u wybrzeży Alaski. Incydenty miały miejsce gdy wizytę w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych składał prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Do pierw­sze­go in­cy­den­tu do­szło w środę. Wtedy to na od­le­głość 100 km od Ala­ski zbli­ży­ło się sześć ro­syj­skich sa­mo­lo­tów woj­sko­wych, w tym dwa bom­bow­ce da­le­kie­go za­się­gu, dwa sa­mo­lo­ty cy­ster­ny i dwa my­śliw­ce MIG-35. Na spo­tka­nie z Ro­sja­na­mi Ame­ry­ka­nie wy­sła­li dwa my­śliw­ce F-22.

Na­stęp­ne­go dnia dwa ro­syj­skie bom­bow­ce zna­la­zły się w od­le­gło­ści około 80 ki­lo­me­trów od pół­noc­ne­go wy­brze­ża Ka­na­dy, co spo­wo­do­wa­ło po­de­rwa­nie dwóch ka­na­dyj­skich my­śliw­ców CF-18.

W żad­nym z tych przy­pad­ków ro­syj­skie ma­szy­ny nie na­ru­szy­ły prze­strze­ni po­wietrz­nej Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Ka­na­dy. Zna­la­zły się jed­nak w roz­cią­ga­ją­cych się nad wo­da­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi Stre­fach Iden­ty­fi­ka­cji Obro­ny Po­wietrz­nej obu kra­jów.

Ame­ry­kań­skie i ka­na­dyj­skie media wiążą in­cy­den­ty z wi­zy­tą w Ot­ta­wie i Wa­szyng­to­nie pre­zy­den­ta Ukra­iny Petra Po­ro­szen­ki. Pen­ta­gon mówi, że zda­rze­nia tego typu trak­tu­je po­waż­nie. Przed­sta­wi­cie­le re­sor­tu obro­ny USA zwra­ca­ją jed­nak uwagę, że w ciągu ostat­nich kilku lat Ame­ry­ka­nie prze­chwy­ci­li w stre­fach iden­ty­fi­ka­cyj­nych ponad 50 ro­syj­skich sa­mo­lo­tów.

Rosyjskie samoloty bojowe naruszyły przestrzeń powietrzną Szwecji

Do po­dob­ne­go zda­rze­nia do­szło w Szwe­cji. Wła­dze po­in­for­mo­wa­ły wczo­raj, że dwa ro­syj­skie sa­mo­lo­ty bo­jo­we na­ru­szy­ły w tym ty­go­dniu prze­strzeń po­wietrz­ną Szwe­cji. Rząd w Sztok­hol­mie uznał to za „po­waż­ne na­ru­sze­nie” i za­pro­te­sto­wał wobec am­ba­sa­do­ra Rosji.

Agen­cja Reu­te­ra zwra­ca uwagę, że od czasu za­anek­to­wa­nia w marcu ukra­iń­skie­go Krymu przez Rosję, także kraje nor­dyc­kie z coraz więk­szą nie­uf­no­ścią pa­trzą na am­bi­cje mi­li­tar­ne Mo­skwy.

Szwedzkie MSZ poinformowało, że dwa rosyjskie samoloty bojowe wleciały w przestrzeń powietrzną Szwecji w środę, w rejonie na południe od bałtyckiej wyspy Olandia. Reuters pisze, że wiadomość ta podsyci zapewne debatę na temat umocnienia obronności Szwecji. Ustępujący centroprawicowy rząd tego kraju informował wiosną, że planuje zwiększenie wydatków na obronność, w związku z obawami, jakie budzą działania Rosji.

Socjaldemokraci, którzy zapewne będą przewodzić nowemu rządowi Szwecji, również deklarują zamiar umocnienia obronności kraju.

Strefa buforowa zamiast kruchego rozejmu

Tymczasem w nocy poinformowano, że przedstawiciele władz w Kijowie i prorosyjskich separatystów podpisali w Mińsku memorandum, które przewiduje m.in. utworzenie zdemilitaryzowanej strefy buforowej między obiema stronami konfliktu na wschodzie Ukrainy. Strefa ma zastąpić obowiązujący od 5 września kruchy rozejm.

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o