Wojna wisi w powietrzu – atak Rosji na wschodnią Ukrainę to kwestia 2 tygodni

Atak Rosji na wschodnią Ukrainę wydaje się obecnie bardziej prawdopodobny niż jeszcze kilka dni temu – napisała na swym blogu korespondentka CNN w Pentagonie Barbara Starr, powołując się na nowy raport służb wywiadowczych USA. Służby USA twierdzą, że Rosja może zająć trzy duże ukraińskie miasta.

Starr cytuje dwóch pragnących zachować anonimowość przedstawicieli wywiadu. Twierdzą oni, że w ciągu ostatnich trzech, czterech dni pojawiły się „niepokojące sygnały” świadczące o przygotowaniach Rosji do dalszej agresji na Ukrainę.

Kon­cen­tra­cja wojsk ro­syj­skich przy­po­mi­na sy­tu­ację przed wcze­śniej­szy­mi in­wa­zja­mi na Cze­cze­nię i Gru­zję za­rów­no pod wzglę­dem licz­by jed­no­stek, jak i ich moż­li­wo­ści.

Atak Rosji na Ukrainę coraz bliżej

Zda­niem służb wy­wia­dow­czych USA Rosja zdecyduje się wkro­czyć na wschod­nią Ukra­inę w celu utwo­rze­nia po­łą­cze­nia lą­do­we­go z za­ję­tym już wcze­śniej Pół­wy­spem Krym­skim. Uważa się, że w takim wy­pad­ku ro­syj­skie woj­ska skie­ru­ją się na trzy duże mia­sta ukra­iń­skie: Char­ków, Łu­gańsk i Do­nieck. Obec­nie woj­ska ro­syj­skie skon­cen­tro­wa­ne są w Ro­sto­wie nad Donem, Kur­sku i Bieł­go­ro­dzie oraz wokół tych miast na po­łu­dnio­wym za­cho­dzie Rosji.

Ame­ry­kań­ski wy­wiad oce­nia, że li­czeb­ność sił zgro­ma­dzo­nych przez Rosję przy gra­ni­cy z Ukra­iną – ponad 30 tys. żoł­nie­rzy – znacz­nie prze­kra­cza li­czeb­ność wojsk po­trzeb­nych do prze­pro­wa­dze­nia ćwi­czeń, któ­ry­mi Kreml tłu­ma­czył ruchy swo­ich od­dzia­łów. Nie od­no­to­wa­no też żad­nych oznak świad­czą­cych o tym, że siły te zo­sta­ną wkrót­ce wy­co­fa­ne w głąb kraju.

Atak Rosji na Ukrainę coraz bliżej

Przy ukra­iń­skiej gra­ni­cy znaj­du­je się wiele jed­no­stek zme­cha­ni­zo­wa­nych, zdol­nych do szyb­kie­go prze­miesz­cza­nia się, a także ar­ty­le­ria prze­ciw­lot­ni­cza. Wy­da­je się rów­nież, że w in­nych czę­ściach Rosji do­dat­ko­we od­dzia­ły sił spe­cjal­nych, wojsk po­wietrz­no­de­san­to­wych, trans­por­tu po­wietrz­ne­go i jed­nost­ki in­ne­go typu po­sta­wio­no w stan pod­wyż­szo­nej go­to­wo­ści.

We­dług CNN przed­sta­wi­cie­le wy­wia­du i sił zbroj­nych USA po­in­for­mo­wa­li już Kon­gres o naj­now­szej oce­nie sy­tu­acji. W taj­nym li­ście do pre­zy­den­ta Ba­rac­ka Obamy Re­pu­bli­ka­nie z Ko­mi­sji ds. Sił Zbroj­nych w Izbie Re­pre­zen­tan­tów piszą o „głę­bo­kiej oba­wie, że Mo­skwa może do­ko­nać in­wa­zji na wschod­nią i po­łu­dnio­wą część Ukra­iny, na­pie­ra­jąc na Nad­dnie­strze (se­pa­ra­ty­stycz­ny re­gion Moł­da­wii przy gra­ni­cy z Ukra­iną – red.), a także szu­kać zdo­by­czy te­ry­to­rial­nych w kra­jach bał­tyc­kich”.

źródło: onet.pl

Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

One thought on “Wojna wisi w powietrzu – atak Rosji na wschodnią Ukrainę to kwestia 2 tygodni”

  1. Zapraszam do oglądania seri filmów pt. Przetrwać apokalipsę. Odcinek 34, Jaskinie w Carthage tutaj: http://youtu.be/f2EbUT3JtJs

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.